2
1
2
Norway
5
Kosovo
0
FT

Albania
0
Estonia
0
FT

3
Bulgaria
0
Greece
1

Austria
2
Hungary
1

Montenegro
3
Georgia
2