2
1
2
Norway
0
Kosovo
3
FT

Albania
0
Estonia
0
FT

3
Bulgaria
0
Greece
1
FT

Austria
2
Hungary
1
FT

Montenegro
3
Georgia
2
FT