Stavo Artikel Brno
Mestsky Fotbalovy Stadion Srbska, Brno