Tasman United
Trafalgar Park, Нелсон
8. Тур №
суббота, 10 декабря 2016 г.
9. Тур №
пятница, 16 декабря 2016 г.
10. Тур №
суббота, 7 января 2017 г.
11. Тур №
суббота, 14 января 2017 г.
12. Тур №
суббота, 21 января 2017 г.