Shabab AL Sahel
Stadion Miejski w Bejrucie, Bejrut