Sangju Sangmu Phoenix
Stadion Sangju Civic, Sangju