GVI
GVI Nymosen, Gentofte

Stadion

GVI Nymosen
Гентофте