Cegledi VSE
Malomtoszeli Stadion, Cegled

Stadion

Malomtoszeli Stadion
Cegled
Pojemność
4 000