Burgan SC
Stadion Ali Al-Salem Al-Sabah, Al Farwaniyah