Al Shabab
Regionalny Sport-Kompleks w Sohar, Sohar