Tasman United
Trafalgar Park, Nelson
Putaran
Sabtu, 03 Desember 2016
Putaran
Sabtu, 10 Desember 2016
Putaran
Jumat, 16 Desember 2016
Putaran
Sabtu, 07 Januari 2017
Putaran
Sabtu, 14 Januari 2017