Honda Lock
International Stadium Yokohama, Yokohama
Putaran 1
Sabtu, 27 Agustus 2016