Ronneby BK
Bergaviks IP, Kalmar

Stade

Bergaviks IP
Kalmar