Cegledi VSE
Malomtoszeli Stadion, Cegled

Stade

Malomtoszeli Stadion
Cegled
Capacité
4 000