Jef United Ichihara Chiba
Fukuda Denshi Arena, Chiba