GVI
GVI Nymosen, Gentofte

Estadio

GVI Nymosen
Gentofte