Shanghai Shenhua
Shanghai Hongkou Football Stadium, Shanghai