FC Svendborg
Hoje Boge Stadion, Svendborg

Estadio

Hoje Boge Stadion
Svendborg