Tsukuba Univ
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium, Kashiwa