Tasman United
Trafalgar Park, Nelson
8th matchday
Saturday, December 10, 2016
9th matchday
Friday, December 16, 2016
10th matchday
Saturday, January 7, 2017
11th matchday
Saturday, January 14, 2017
12th matchday
Saturday, January 21, 2017