Sangju Sangmu Phoenix
Sangju Civic Stadium, Sangju