X. Tianshan Leopard
Huangshi Stadium, Huangshi

Stadium

Huangshi Stadium
Huangshi