Tasman United
Trafalgar Park, Nelson
8th matchday
Saturday, 10 December 2016
9th matchday
Friday, 16 December 2016
10th matchday
Saturday, 7 January 2017
11th matchday
Saturday, 14 January 2017
12th matchday
Saturday, 21 January 2017