Polna

1st Round
Saturday, 22 July 2017
1st Qualifying Round
Thursday, 13 July 2017
1st Round
Saturday, 30 July 2016