Mexico
Lansdowne Stadium, Ottawa

Stadium

Lansdowne Stadium
Ottawa