FC Svendborg
Hoje Boge Stadion, Svendborg

Stadium

Hoje Boge Stadion
Svendborg