Burgan SC
Ali Al-Salem Al-Sabah Stadium, Al Farwaniyah